Краматорський
навчально-реабілітаційний центр «Гайок»

Основними функціями діяльності вихователя КНРЦ «Гайок» є:

 • Виховна функція передбачає формування гармонійно розвиненої особистості у процесі морального, трудового, розумового, естетичного і фізичного виховання.
 • Освітня функція - виявляється у процесі надання дитині знань, вмінь і навичок не лише в ігровій діяльності, а й у спеціально організованій навчальній, а також побутовій і трудовій діяльності.
 • Охорона і зміцнення здоров’я дітей є специфічною і важливою функцією вихователя. Зважаючи на слабку опірність дитячого організму до хвороб, необхідно створити умови для фізичного розвитку дітей, вживати заходів щодо їх загартовування, зміцнення здоров’я.

page vihovateli 1

Діяльність вихователів  дошкільних груп здійснюється за такими напрямами:
 • Планує, організовує та здійснює освітню роботу у групах закладу з дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти й адаптованих чинних освітніх програм для спеціальних ДНЗ та з урахуванням психологічних, фізіологічних та індивідуальних особливостей розвитку дітей на певних вікових етапах розвитку.
 • Керується загально визнаними принципами дошкільної педагогіки і психології, застосовує знання з профільних методик розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку, забезпечує реалізацію особистісно-орієнтованого, інтегрованого та диференційованого підходу при організації освітньої роботи з дітьми.
 • Створює оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку дітей, забезпечення їх фізичного, психічного розвитку.
 • Спрямовує освітній процес на розвиток освіченості, розвиненості, вихованості дитини відповідно до її вікових можливостей, забезпечує компетентнісний підхід до розвитку особистості кожної дитини, збалансованості майбутніх знань, умінь, навичок, особистісних якостей і вольової поведінки дитини, морально-духовного здоров’я та психологічну готовність до систематичного навчання у школі, організовує сприятливе розвивальне середовище.

page vihovateli 2

Діяльність вихователів  реабілітаційного відділення здійснюється за такими напрямами:
 • Організує і здійснює корекційно-розвиткову роботу  на термін курсу реабілітації дитини з інвалідністю, згідно висновків  команди психолого-педагогічного супроводу  та індивідуальної програми розвитку кожної дитини.
 • Планує, організовує та здійснює освітньо-реабілітаційну роботу у групі реабілітаційного спрямування  за програмами і методиками, розробленими в установленому порядку.
 • Здійснює роботу за напрямами: предметно-практична діяльність, розвиток слухового, зорового, дотикового сприймання, розвиток мовлення, просторове орієнтування, комунікативна та соціально-побутова діяльність (виховує та прищеплює навички самообслуговування).
 • Надає соціальну психологічну допомогу, організовує дозвілля, здійснює заходи, які сприяють їхньому психофізіологічному розвитку.
 • Обирає ефективні форми, методи, засоби освітньо-реабілітаційного процесу.
 • Веде психолого-педагогічні спостереження та аналізує динаміку розвитку дитини з інвалідністю.
 • Організовує дотримання вихованцями режиму дня, надає їм допомогу в соціалізації, комунікації, засвоєнні норм  поведінки.

page vihovateli 3